top of page

Söka bygglov lokal

Bygglov lokal

Bygglov ändrad användning

För att ändra lokal till bostad krävs ett godkänt bygglov. En projektledare med erfarenhet från liknande projekt utför en förstudie före bygglovsansökan för att bland annat avgöra om det finns hinder i detaljplan, stadsplan och plan och bygglagen.

 

Förstudien utreder även om tillgänglighetskraven kan uppfyllas, kulturhistoriska värden på fastigheten och vad de nya bostäderna skulle kunna ha för värde. För att ta fram de underlag som krävs när bygglovsansökan skall skickas in behöver flera konsulter upphandlas och de bör ha erfarenhet från liknande projekt.

Hjalp-med-bygglov

Hur lång tid tar bygglovsansökan

Projektering inför bygglovsansökan

 

Efter att projektledare haft en initial genomgång med styrelsen börjar processen med upphandling av nödvändiga konsulter. När alla underlag som krävs för bygglovsansökan är klara och godkända av styrelsen skickas bygglovsansökan in. Projektledaren hanterar sedan kontakten med byggnadsnämnden och håller styrelsen uppdaterad under vägen. Beroende på projektets storlek brukar projekteringen före ansökan skickas in ta 4 - 10 veckor.

Handläggningstid bygglov

Du skall senast 10 veckor efter att ansökan inkommit eller den dag du skickat in kompletterande underlag få bygglovsbeslut. Om byggnadsnämnden förelägger om komplettering inom tre veckor från någon av de dagarna, räknas de 10 veckorna istället från den dagen du har kompletterat ansökan. Om byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt.

Hjälp med bygglov

Projektledare bygglov

Projektledaren bistår er under upphandling av konsulter inför bygglovsansökan, vid ansökan om bygglov och vid samtal med bygglovshandläggare. Projektledare med erfarenhet från projekt där lokal byggts om till bostad kan då rekommendera konsulter med erfarenhet från liknande projekt som kan inkomma med offerter inför upphandlingen. När styrelsen upphandlar konsulter med erfarenhet från liknande projekt kan projekttid och kostnad hållas ned då mindre ändringar behöver göras under vägen. Vill ni ha hjälp med bygglovsansökan kan ni kontakta oss för rådgivning.

Soka-bygglov

Våra tjänster

Forstudie

Förstudie som utreder möjligheterna att bygga om lokal eller råvind till nya bostäder
 

Upphandling av konsulter

Team Meeting

Hjälp med upphandling av konsulter vid bygglovsansökan, tekniskt samråd, startbesked samt slutbesked

Bygglov

Hjälp med bygglovsansökan


 

Avtal
 

Signature

Hjälp med avtal vid bland annat köp/försäljning av ytor, om- och tillbyggnad samt nybyggnation
 

Bygglovsritning
 

Architecture Model Sketching

Hjälp med bygglovsritningar eller andra ritningar

 

Ravindar

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till nya bostäder
 

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page