top of page

Bygga om lokal till bostad

Bygga om lokal till lägenhet

Ombilda lokal till bostadsrätt

Har ni ytor i fastigheten som står tomma eller är dåligt planerade kan dessa ytor vara en dold tillgång. Genom att ändra lokal till bostäder genereras både försäljningsintäkter och löpande avgiftsintäkter. Möjligheterna med lokalen utreds först i en förstudie och efter det genomförs bygglovsansökan av projektledare. Vid ombyggnad av lokal till bostad skall den nya bostaden uppfylla samtliga de tekniska egenskapskraven inklusive tillgänglighet i bostaden samt hela vägen utifrån ända in i bostaden, möjlighet till utrymning och tillgång till bostadskomplement. Några av de saker som är lätta att överse är lutningar i mark, tillgång till närliggande parkering, tröskelhöjder och trappsteg.

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL samt i plan- och byggförordningen, PBF. Tillgänglighetskraven i PBL och PBF förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR. Det är byggherren som ansvarar för att reglerna i PBL, PBF och BBR uppfylls.

Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Dessa regler gäller även när man skall bygga om lokal till lägenhet. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp.

Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön. Sverige är sedan år 2009 juridiskt bunden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen syftar till att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning så att dessa personer inte berövas sina mänskliga rättigheter. Konventionen är införlivad i svensk lagstiftning, till exempel i PBL. Källa: Boverket (2021). Tillgänglighet.

 

Vill ni utreda möjligen att ändra lokal till bostad kan ni kontakta oss direkt och läsa mer om förstudie, bygglovsansökan samt försäljning av lokal.

Omvandla källare till lägenhet

Bygga om källare till bostad

När man skall omvandla källare till lägenhet gäller samma tekniska egenskaps- och tillgänglighetskrav som när man gör om lokal till bostad. Det kan i vissa fall behövas schakta bort mark för att få fram ytorna i källarvåning där nya dörrar, uteplatser eller fönster skall vara. Det skall vara fri sikt ut och fönsterglasarean bör vara minst 10 % av golv arean. Källarytor har ibland en lägre takhöjd och när man skall omvandla källare till lägenhet kan det bli aktuellt med golvsänkning för att uppnå en takhöjd om 2,4 meter.

Göra om källare till boyta

Om det är en bostad på bottenvåningen som skall utökas ner till källaren kan det ställas krav på att övervåningen är fullt tillgänglig med kök, badrum, möjlighet till sovplats och förvaring.

källare

Våra tjänster

Forstudie

Förstudie som utreder möjligheterna att bygga om lokal eller råvind till nya bostäder
 

Upphandling av konsulter

Team Meeting

Hjälp med upphandling av konsulter vid bygglovsansökan, tekniskt samråd, startbesked samt slutbesked

Bygglov

Hjälp med bygglovsansökan


 

Avtal
 

Signature

Hjälp med avtal vid bland annat köp/försäljning av ytor, om- och tillbyggnad samt nybyggnation
 

Bygglovsritning
 

Architecture Model Sketching

Hjälp med bygglovsritningar eller andra ritningar

 

Ravindar

Projektledning vid försäljning av lokal eller råvind för ombyggnad till nya bostäder
 

Från tomma ytor till nya bostäder

Skicka fråga till oss

Skicka e-post till oss

Ring oss

bottom of page